Privacy Policy

Personuppgiftspolicy

Syftet med den här personuppgiftspolicyn är att Radio Halmstad, vill förklara hur vi behandlar personuppgifter. Radio Halmstad är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi behandlar och enligt den här personuppgiftspolicyn. Radio Halmstad vill alltid se till att de personuppgiftsbehandlingar som görs utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med de regler som finns inom dataskyddslagstiftningen, som t.ex. GDPR.

ALLMÄNT
1.1 Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss (förutom när det krävs enligt någon bestämmelse i lag), men om du inte gör det kan det innebära att vi inte kan erbjuda dig våra produkter, tjänster m.m.

DEFINITIONER
2.1 En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är bl.a. namn, adress, personnummer, bild, IP-adress och uppgifter om kompetens, utbildningar eller arbetslivserfarenhet.

2.2 En behandling är en åtgärd som görs med personuppgifter som t.ex. insamling, registrering, lagring, ändring, spridning eller radering.

2.3 En personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medel för behandlingar av personuppgifter, d.v.s. bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR
3.1 Personuppgifter i samband med affärsrelationer

Radio Halmstad kan samla in personuppgifter om både befintliga och eventuella kunder, leverantörer och samarbetspartners samt deras anställda. Det görs i syfte att kunna hantera affärsrelationerna genom att bl.a. registrera kontaktpersoner, inleda samarbeten, fakturera, starta kampanjer, m.m. Den information som sparas är bl.a. kontaktinformation som namn, telefonnummer, titel och e-postadress.

3.2 Personuppgifter hos våra användare, lyssnare och kunder

Behandling i samband med användande av våra produkter och tjänster

Radio Halmstad samlar in och behandlar personuppgifter bl.a. för att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster, för att hantera klagomål och förslag på förändringar, för att förbättra våra produkter och tjänster och för att förebygga, förhindra och utreda missbrukande av våra produkter och tjänster. De personuppgifter som behandlas för dessa ändamål är bl.a. kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer och postadress) och teknisk information (Enhets-ID, IP-nummer, trafikleverantör, webbläsarversion, operativsystem).

Behandling i samband med tävlingar och evenemang

Radio Halmstad anordnar emellanåt tävlingar och evenemang. För att Radio Halmstad ska kunna anordna och administrera dessa behöver vi behandla personuppgifter. Det behövs eftersom vi ska kunna kontakta vinnare och för att vinster ska kunna delas ut och användas av vinnarna. De personuppgifter som vanligtvis behandlas för de här ändamålen är bl.a. kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer och postadress), allergier, information om familjemedlemmar och passnummer. I vissa tävlingar är det möjligt att lämna vilka uppgifter som helst i fritextfält, t.ex. vinstmotiveringar. Det kan då hända att vi behandlar känsliga personuppgifter om dig om du har lämnat den typen av uppgifter.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGARNA
4.1 Radio Halmstad behandlar personuppgifter enligt de regler och bestämmelser som finns och bara om det finns en rättslig grund för det.

4.2 Radio Halmstad behandlar främst personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra avtal.

4.3 Radio Halmstad behandlar också personuppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser som t.ex. bokföringslagen.

4.4 Radio Halmstad marknadsför även produkter och tjänster baserat på vårt berättigade intresse att ge relevant information och bra erbjudanden. Om vi behöver behandla personuppgifter i tvister eller andra juridiska frågor, är Radio Halmstad berättigade intresse att vi behöver bevaka våra rättsliga intressen. Radio Halmstad behandlar också personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och system.

4.5 Om vi skulle behöva ett samtycke för att behandla personuppgifter kommer vi att informera om det samt hämta in ett samtycke innan en sådan behandling påbörjas.

SÅ HÄR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA
5.1 Dina personuppgifter sparas bara så länge som det är nödvändigt för att ändamålen enligt punkt 3 ovan ska kunna uppfyllas, eller under den tid det krävs enligt lag eller andra bestämmelser.

HUR PERSONUPPGIFTERNA SKYDDAS
6.1 Radio Halmstad skyddar personuppgifter mot bland annat otillbörlig åtkomst, användning förändring och radering. Vi har till exempel behörighetsbegränsningar i våra IT-system och skyddar dina personuppgifter med brandväggar och krypteringar.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER
7.1 Vi delar inte personuppgifter med någon tredje part, förutom om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra de ändamål som anges i punkt 3 ovan, för intern hantering av våra system och vår administration eller om det krävs på grund av lagkrav, författningar, myndighetsbeslut eller andra bestämmelser. De kategorier av mottagare som vi delar med oss av personuppgifter till är:

.

DINA RÄTTIGHETER
9.1 Du har rätt att på din begäran kostnadsfritt få information från oss om användningen av personuppgifter som rör dig.

9.2 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade utan onödigt dröjsmål. Du har även rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

9.3 Du har rätt att, under vissa omständigheter, få personuppgifter som rör dig raderade av oss. Detta gäller t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna har behandlats eller behandlas på ett olagligt sätt.

9.4 Du har rätt att, i vissa fall, kräva att vi begränsar behandlingen av personuppgifter som rör dig. Om du t.ex. bestrider att personuppgifterna är korrekta kan du kräva att vi begränsar behandlingen under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

9.5 Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter som rör dig som sker på den rättsliga grunden berättigat intresse. Om så sker måste vi visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att vi ska få fortsätta med behandlingen

9.6 Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

9.7 Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

9.8 Du har rätt att, under vissa omständigheter, få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har även rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

9.9 Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsmyndigheten (www.imy.se), som är tillsynsmyndighet i Sverige, eller till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

9.10 För att kunna använda dig av dina rättigheter kan Radio Halmstad kontaktas. Normalt är vi skyldiga att behandla en begäran att använda sig av en rättighet inom en månad. I vissa fall kan Radio Halmstad äremot förlänga den här tiden med två månader. I sådana fall meddelar vi varför tiden har förlängts. Radio Halmstad kan komma att kontrollera identiteten på den som begär att få använda sina rättigheter för att skydda personuppgifterna från att obehöriga personer får tillgång till dem.

COOKIES
10.1 En cookie är en textfil som lagras på en enhet när en användare besöker oss via en webbläsare. Mer information om hur cookies används och hur dessa kan stängas av finns i Radio Halmstads cookiepolicy.